Užklausos forma

Įveskite kodą*

CAPTCHA

Privalomi laukai*

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp UAB „Dreamsite“, juridinio asmens kodas 301537440, registruotos buveinės adresas M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, Lietuva (toliau – Pardavėjas) ir Pirkėjo, pagal kurį Pardavėjas suteiks Pirkėjui galimybę įsigyti elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje adresu https://www.dreamsite.lt/lt/order-services/, (toliau – E-parduotuvė) siūlomą programinę įrangą (toliau – Programinė įranga) ar kitą skaitmeninį turinį (toliau – Turinys), arba kitas Pardavėjo teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, programinės įrangos įdiegimo paslaugą, (toliau – Paslaugos) (visi kartu toliau – Produktai).

1.2. Pardavėjo kontaktai: registracijos adresas Jogailos g. 8-6, LT-01116 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 2600 628, el. paštas pardavimai@dreamsite.lt.

1.3. Pirkėjas turite teisę pirkti E-parduotuvėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikosi šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų.

1.4. Produktai E-parduotuvėje skirti tik juridiniams asmenims. Pirkėjas veikdamas juridinio asmens vardu ir įsigydamas Produktus E-parduotuvėje patvirtina, kad yra teisėtas juridinio asmens atstovas ir turit teisę jo vardu prisiimti įsipareigojimus.

1.5. Pirkėjas perka Produktus tik turėdamas galutinio vartojimo tikslą (t. y. be tikslo perparduoti), tai reiškia, kad Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Produktų komerciniais ar perpardavimo tikslais.

2.PIRKIMAS E-PARDUOTUVĖJE

2.1. Pirkėjui apsilankius E-parduotuvėje ir pasirinkus Produktą, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis (toliau – Krepšelis).

2.2. Suformavus Krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktam Produktui pateikti. Pirkėjas turi įsitikinti, kad pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Pirkėjo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindamas Užsakymą. Pirkėjo pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

2.3. Pirkėjas sutinka, kad pateikdamas Užsakymą E-parduotuvėje, įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą kainą. Į E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodomos Eurais.

2.4. E-parduotuvėje galima atsiskaityti per elektroninę bankininkystę, kreditine kortele, banko pavedimu, PayPal, taip pat visais EveryPay siūlomais mokėjimo būdais. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.

2.5. Pirkėjui patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą.

2.6. Pateikus Užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas (sutarties patvirtinimas), kuriame nurodomas Užsakymo turinys bei Pirkėjo pateikti duomenys.

2.7. Pardavėjas gavęs pranešimą, kad Pirkėjas atliko Užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Pirkėjo Užsakymą.

2.8. Jeigu kitaip nenurodyta Programinės įrangos aprašyme, Programinė įranga pateikiama elektroniniu būdu (angl. Electronic Software Delivery, ESD), Pirkėjui pateikiant Programinės įrangos parsisiuntimo nuorodą ir jos aktyvavimo kodą. Kiti Produktai yra pateikiami Produktų aprašymuose ar kitur E-parduotuvės svetainėje ir/ar Produkto gamintojo nurodytais būdais ir tvarka.

3. PRODUKTŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ

3.1. Produktų savybės nurodomos E-parduotuvėje prie kiekvieno Produkto aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Produktai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Produktą, kuris atitinka informaciją, nurodytą E-parduotuvėje pateiktame Produkto aprašyme.

3.3. Visa informacija apie Programinės įrangos funkcines savybes, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones, suderinamumą su technine ir programine įranga pateikiama Programinės įrangos gamintojo. Pirkėjas turi Susipažiti su visa šia informacija prieš pateikdamas Užsakymą.

3.4. Programinės įrangos naujinius teikia Programinės įrangos gamintojas licencijos galiojimo laikotarpiu pagal Programinės įrangos gamintojo nustatytą tvarką.

3.5. Programinė įranga ir kiti Produktai gali priklausyti tretiesiems asmenims ir jie gali būti teikiami naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Produkto pateikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Produktas negali būti kokybiškai pateiktas dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumų ištaisymui.

4. NAUDOJIMASIS PRODUKTU

4.1. Pirkėjas pirkdamas Produktą, įgyja teisę (licenciją) naudoti Produktą tokiomis svarbiausiomis sąlygomis, kurių įsipareigoja laikytis (išskyrus atvejus, jeigu kitokias teises aiškiai suteikia konkretaus Produkto gamintojas):

4.1.1. Naudoti tik Produkto gamintojo nustatytomis sąlygomis, tikslais ir apimtimi.

4.1.2. Naudoti tik Pirkėjo tikslais ir neturi teisės Produkto (ar bet kurios dalies) kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims Produktu (ar bet kuria dalimi) naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai).

4.1.3. Produkto negali modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jo išvestinių kūrinių.

4.1.4. Gali naudoti tiek laiko, kiek nurodyta Produkto licencijoje ar aprašyme.

5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1. Naudodamasis E-parduotuve Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad visos intelektinės nuosavybės teisės išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims (pavyzdžiui gamintojui ir kt.) ir:

5.1.1. visos intelektinės nuosavybės teisės į Produktus ir atskiras jų dalis;

5.1.2. visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimi Produktai;

5.1.3. visi E-parduotuvėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati E-parduotuvė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, ar interneto svetainės ar paslaugos, skirtos Produktų pateikimui;

5.1.4. visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą;

5.1.5. bet kurio E-parduotuvės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

6. GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

6.1. Ši Taisyklių dalis taikoma tik jeigu Pirkėjas perka E-parduotuvėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)). Jeigu E-parduotuvėje Pirkėjas perka kaip verslininkas ar juridinio asmens atstovas, jis neturi teisės atsisakyti sutarties, nebent aiškiai dėl to susitarta su Pardavėju.

6.2. Jeigu E-parduotuvėje perkama Programinė įranga ar Turinys, sutartis pradedama vykdyti (tai yra, Programinė įranga ar Turinys Pirkėjui yra pateikiami) nedelsiant po Pirkėjo atlikto Užsakymo apmokėjimo. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 10 straipsnio 2 dalies 13 punktu, tokiu atveju netaikoma teisė atsisakyti sutarties.

6.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

6.3.1. Jeigu E-parduotuvėje perka Turinį, kuris nėra pradedamas teikti iškart po atlikto Užsakymo apmokėjimo, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos;

6.3.2. Jeigu E-parduotuvėje perkamos Paslaugas, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Paslaugos nėra suteiktos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

6.4. Pirkėjas norėdamas įgyvendinti teisę atsisakyti sutarties, turi per nurodytą terminą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą.

6.5. Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešta Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą visus už Turinį ar Paslaugas sumokėtus pinigus.

6.6. Pirkėjas pirkdamas E-parduotuvėje patvirtina, kad sutinka, kad Programinė įranga ar Turinys būtų pradėtas teikti ar Paslaugos būtų suteiktos anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįsta, kad neteks teisės atsisakyti sutarties.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pardavėjo atsakomybė už Produktų kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

7.2. Programinę įrangą Pirkėjas turi instaliuoti ir prižiūrėti pats pagal Programinės įrangos gamintojo nustatytą tvarką. Pardavėjas neatsako už Programinės įrangos tinkamą veikimą, klaidas, taip pat Pirkėjui dėl Programinės įrangos naudojimo galinčią kilti žalą, įskaitant duomenų praradimą ar sugadinimą. Visos su tuo susijusios pretenzijos turi būti reiškiamos tiesiogiai Programinės įrangos gamintojui.

7.3. Pirkėjas perka ir naudoja Produktus savo veikloje savo sąskaita ir savo rizika. Pardavėjas neatsako ir neatlygina Pirkėjo nuostolių, jeigu paaiškėja, kad Produktas nėra tinkamas konkrečiai Pirkėjo veiklai ar neatitinka Pirkėjo poreikių.

7.4. Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

7.5. Pirkėjas yra atsakingas už vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie E-parduotuvės, naudotis Produktais, saugumą. Vis dėlto, jei Pirkėjas pastebėjo, kad kažkas neleistinai naudojasi Pirkėjo vartotojo vardu ir slaptažodžiu, Pirkėjas turi nedelsiant susisiekite su Pardavėju.

8. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

8.1. Pardavėjas turi teisę šias Taisykles keisti.

8.2. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama E-parduotuvėje.

8.3. Prieš patvirtindamas Užsakymą, Pirkėjas privalo susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo patvirtinimo metu.

8.4. Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) E-parduotuvės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Produktų pirkimo-pardavimo sutarčių.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Šios Taisyklės ir bet kuri E-parduotuvėje sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

9.2. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr.

9.3. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su E-parduotuve, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Pirkėjui – Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

9.4. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.